บทสคลิป ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วย สัญญาประชาคม ตามเจตนารมย์ของชาวไทย

21 ก.ค. 60