นำส่งขยะอันตราย

07 ต.ค. 65

วันนี้ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ได้ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายเพื่อนำส่งให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ไปกำจัดอย่างถูกต้อง ตามโครงการ “จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา” ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริเวณศูนย์กำจัดขยะแบบครบวงจรเทศบาลตำบลสูงเนิน จำนวนขยะอันตรายทั้งสิ้น 167 ก.ก.