ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

16 พ.ย. 65

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ให้จังหวัดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 และได้ขับเคลื่อนการจัดการขยะต้นทางโดยการส่งเสริมให้ อปท. สนับสนุนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนให้ครบทุกครัวเรือน โรงเรียนในสังกัด อปท. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อปท.

ดังนั้น เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.สำโรง จึงได้ดำเนินการจัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ในครัวเรือนๆ ละ 1 แห่ง โดยนำถังมาตัดก้น และฝังกลบในหลุมลึกลงไป 2 ถึง 3 ส่วนของความสูงของถังและมีการนำเศษอาหารเทใส่ในถัง พร้อมปิดฝาให้มีความแข็งแรงและมิดชิด เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ประชาชนในพื้นที่