ตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์

09 ม.ค. 66

วันนี้ 9 ม.ค. 65 เวลา 10.00 น. นายรณฤทธิ์ หิงสันเทียะ รองปลัด อบต. ได้นำเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่ดินสาธารณประโยชน์ ในพื้นที่บ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10 เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนการรุกล้ำที่ดินสาธารณประโยชน์ จากการตรวจสอบได้มีคำสั่งให้เจ้าของที่ดินจัดทำแนวเขตตามหลักฐานโฉนดที่ดิน และห้ามมิให้ทำการไถ่และปลูกมันสำปะหลังในพื้นที่ที่รุกล้ำเข้ามาอีก