ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล. บ้านสำโรง หมู่ที่ 2

18 ก.ค. 66

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสำโรง หมู่ที่ 2 โดยมี หจก.ตติญชัย (2004) เป็นผู้รับจ้าง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 66 ส่งมอบงานวันที่ 6 ก.ค. 66 วงเงินงบประมาณ 760,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงมติเห็นชอบ