ตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสติก สาย ม.1 – ม.14

18 ก.ค. 66

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัสติก สายบ้านนารายณ์ หมู่ที่ 1 ถึงบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 14  โดยมี หจก.ตติญชัย (2004) เป็นผู้รับจ้าง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 8 เม.ย. 66 ส่งมอบงานวันที่ 6 ก.ค. 66 วงเงินงบประมาณ 664,500 บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงมติเห็นชอบ