ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรที่เกิดจากความเสียหายจากเหตุอุทกภัย 4 งาน

26 ธ.ค. 65

วันนี้ 26 ธ.ค. 65 เวลา 10.30 น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างฯ  พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรที่เกิดจากความเสียหายจากเหตุอุทกภัย จำนวน 4 งาน ได้แก่ บ้านแปรง หมู่ที่ 5, บ้านหนองอุโลก หมู่ที่ 6, บ้านหนองกราด หมู่ที่ 9 และบ้านหนองประดู่ หมู่ที่ 10 โดยมี หจก.แหวงการโยธา เป็นผู้รับจ้าง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 ธ.ค. 65 ถึงวันที่ 23 ธ.ค. 65 วงเงินงบประมาณ 177,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงมติเห็นชอบ

หมู่ที่ 5 บ้านแปรง

หมู่ที่ 6 บ้านหนองอุโลก

หมู่ที่ 9 บ้านหนองกราด

หมู่ที่ 10 บ้านหนองประดู่