ตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรที่เกิดจากความเสียหายจากอุทกภัย บ้านสระพัง ม.3

23 ม.ค. 66

วันนี้ 23 ม.ค. 66 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง พร้อมด้วยช่างผู้ควบคุมงานจ้าง ได้ดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการซ่อมแซมผิวจราจรที่เกิดจากความเสียหายจากอุทกภัย บ้านสระพัง ม.3 โดยมี หจก.แหวงการโยธา เป็นผู้รับจ้าง โดยเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 66 ส่งมอบงานวันที่ 24 ม.ค. 66 วงเงินงบประมาณ 285,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ลงมติเห็นชอบ