คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

27 ก.พ. 60