ครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ 2566 (สปสช)

18 ก.ค. 66

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระพัง ร่วมกับ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสำโรง (สปสช.) ได้จัดให้มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลระพัง วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุมีการประชุมหารือการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุ และเข้าใจนภาวะสุขภาพที่พึงประสงค์ สวัสดิการต่างๆ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ รวมถึงการติดตามตรวจคัดกรองเยี่ยมบ้านอย่างครอบคลุม โดยมี นางสาวจินตปาตี ศิริพรพงศ์ ผอ.รพ.สต.สระพัง ได้กล่าวรายงานต่อ นางบูชิตา พูนน้อย รองนายก อบต.สำโรง ประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมด้วยนางทองดี พรโคกสูง เลขานุการนายก อบต.สำโรง ร่วมพิธีเปิดโครงการฯ จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 80 คน