กิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565

12 พ.ค. 65

วันที่ 12 พ.ค. 65 เวลา 09.00 น. อบต.สำโรง ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2565 ณ บริเวณประปาหมู่บ้านบ้านสำโรง ม.2 เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคน อีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิอากาศ ลดมลภาวะเป็นพิษฝุ่นและหมอกควัน