กิจกรรมปรับปรุงที่อยู่อาศัยแก่ผู้ด้อยโอกาส ม.4 บ้านดอนงิ้ว

24 ก.ย. 62