การประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนไปออกเสียงประชามติ

29 ก.ค. 59

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันที่ 7 สิงหาคม 2559 เป็นวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช พ.ศ. ………. อำเภอโนนไทยจึงได้กำหนดแผนออกประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนผู้มีสิทธิไปออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ ซึ่ง นางจริญญา สัพพโพ ท้องถิ่นอำเภอโนนไทย ได้ออกมาพบปะพูดคุย กับทาง อบต.สำโรง ตามแผนการประชาสัมพันธ์รณรงค์การออกเสียงประชามติ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา นำโดย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.สำโรง พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน