การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

31 ม.ค. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง ร่วมดำเนินการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน

เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เพื่อให้การจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เป็นไปยังถูกวิธีและต่อเนื่อง เกิดเป็นวิถีชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน